Monthly Archives: mei 2019

Nietigheid testament? Waren de geestvermogens van erflater tijdens het opmaken van het testament tijdelijk of blijvend gestoord?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de geestvermogens van de erflater tijdens het opmaken van testament waren gestoord. Was het testament nietig? In het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat op dochter de bewijslast rust van haar stelling dat erflater tijdens het [...]

Door | 30 mei 2019

Afgifte medisch dossier na overlijden erflater? Afwegen van het belang van geheimhoudingsplicht en het recht op inzage.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot afgifte van het medisch dossier na het overlijden van de erflater. Eiser is de zoon van wijlen moeder. Moeder is overleden op 19 februari 2016. Gedaagde was de huisarts van moeder. De zoon heeft de huisarts verzocht [...]

Door | 24 mei 2019

Vaststellen van de wilsonbekwaamheid van de erflater tijdens het opmaken van het testament. Afgifte van medisch dossier? Geheimhoudingsplicht?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van erflater tijdens het opmaken van het testament. Vordering tot afgifte van het medisch dossier en doorbreking van de geheimhoudingsplicht. Artikel 7:457 BW. Tussen partijen is in geschil of het medisch beroepsgeheim in de weg [...]

Door | 17 mei 2019

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot inzage van een medisch dossier na overlijden van de erflater ter vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de erflater. De zoon als erfgenaam en eiser heeft de huisarts verzocht om (delen) van het medisch dossier van zijn moeder, [...]

Door | 12 mei 2019

Rekening en verantwoording? Volmacht. Gevoerde beheer over het vermogen van erflaatster. Was erflaatster niet meer wilsbekwaam?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over beheer van gelden van de erflater bij een verleende volmacht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór de volmacht, van de volmacht en na het overlijden van erflater. In de [...]

Door | 4 mei 2019