Bewijs voor nietigheid van een testament

Het inroepen van de nietigheid van een testament vanwege de wilsonbekwaamheid van de erflater is niet altijd eenvoudig, omdat bewezen moet worden dat de erflater op het moment van het maken van zijn testament daadwerkelijk wilsonbekwaam was. In een procedure waarin een beroep wordt gedaan op de nietigheid van een testament zal de bewijslastverdeling van groot belang zijn. Bel mij als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Bewijs nietigheid testament: medische verklaringen

Voldoende feiten en omstandigheden dienen te worden aangevoerd die kunnen leiden tot de vaststelling van de gestelde geestelijke stoornis. De medische verklaring van artsen en specialisten over de diagnose en het ziektebeeld, alsmede over de wilsbekwaamheid van de patiënt, speelt hierbij een cruciale rol. Zonder een uitgebreide en vakkundige onderbouwing van de stelling dat de erflater wilsonbekwaam was ten tijde van het opmaken van het testament, zal de rechter terughoudend zijn het testament nietig te verklaren. Bel mij als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Complexiteit testament en bewijs

Bij de beoordeling speelt ook de complexiteit van het testament een rol. Als een testament erg complex is of ingewikkelde formuleringen of bepalingen bevat, zal eerder worden aangenomen dat de erflater de reikwijdte daarvan niet begreep dan wanneer het testament in eenvoudig bewoordingen is opgesteld.

Ook wordt belang gehecht aan de aard van het testament en de vraag in hoeverre die in de lijn der verwachtingen lag. Wanneer een testament een onverwachte making bevat, ligt het eerder in de rede dat de making onder invloed van de stoornis van de erflater tot stand is gekomen, dan wanneer het testament een inhoud heeft die in lijn ligt met eerdere uitlatingen van erflater. Bel mij als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Geestelijke stoornis en de nietigheid van het testament: causaal verband

De maatstaf van de wet brengt met zich mee dat niet alleen de aanwezigheid van een geestelijke stoornis op het moment van het maken van het testament bewezen dient te worden, maar ook dat bewezen moet worden dat als gevolg van die geestelijke stoornis de wil van erflater tot het maken van het testament ontbroken heeft. De tweede vraag wordt het causaal verband genoemd. Kortom, heeft de geestelijke stoornis ook daadwerkelijk een rol gespeeld op het moment van het opmaken van het testament?

Er moet dus een onmiddellijk oorzakelijk (causaal) verband worden vastgesteld tussen de geestelijke stoornis van de erflater en het door hem opgemaakte testament. Bij het wettelijke vermoeden moet bedacht worden dat de enkele aanwezigheid van een geestelijke stoornis op zichzelf nog niet betekent dat het testament dan ook daadwerkelijk onder invloed van de geestelijke stoornis is opgemaakt. Bel mij als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Nietigheid van het testament en inzage in het medisch dossier

Inzage in, of het ter beschikking krijgen van, het medisch dossier van erflater kan van groot belang zijn, omdat het medisch dossier de mogelijkheid kan bieden tot het leveren van het bewijs ten aanzien van de stelling dat het testament is opgesteld onder invloed van een geestelijke stoornis. Het recht op inzage in het medisch dossier is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Nabestaanden kunnen in het geval er concrete aanwijzingen zijn dat de erflater wilsonbekwaam was bij het opstellen van het testament om inzage vragen in het medisch dossier van een overledene. Het medisch dossier kan worden ingezien indien de erflater bij leven zijn toestemming tot inzage heeft gegeven, of de toestemming hiertoe van de erflater kan worden verondersteld of dat er is sprake van een zwaarwegend belang.

Hoewel met het belang van geheimhouding, dat ook geldt nadat de patiënt is overleden, niet lichtvaardig mag worden omgesprongen, kan onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd zijn. Een dergelijke inbreuk is slechts mogelijk indien er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat door het beroep van de hulpverlener op zijn beroepsgeheim een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad (Hoge Raad, 20 april 2001, HR:2001:AB1201). In het laatste geval moet er echter geen andere mogelijkheid zijn om de informatie op een andere manier te krijgen. Het medisch beroepsgeheim is een zwaarwegend recht dat niet zomaar doorbroken kan worden.

Een andere mogelijkheid bestaat doordat ik een arts kan verzoeken het dossier van erflater geanonimiseerd op te vragen om te beoordelen op wilsonbekwaamheid. In dat geval kan de klant of ik het dossier niet inzien, maar deze adviserende arts wel. Op grond van zijn/ haar rapportage is het soms mogelijk de nietigheid van het testament in te roepen. Bel mij als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.