Het testament

Een testament is een notariële akte waarin de testateur (de erflater) uitdrukkelijk aangeeft wat hij, als toekomstig erflater, wil dat na zijn overlijden met zijn erfenis moet gebeuren. Iedereen die over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan vanaf de leeftijd van zestien jaar een testament laten opmaken. Indien er geen (rechtsgeldig) testament is opgemaakt geldt het wettelijke versterferfrecht.

Mondelinge of schriftelijke toezeggingen van de erflater dat iemand erfgenaam zal zijn, kunnen niet als een testament gelden of deze vervangen. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.

Rechtsgeldigheid en de vormvereisten van een testament.

Een rechtsgeldig testament kan alleen worden opgemaakt door een notaris. Een notariële akte en de handtekening van de erflater onder het testament zijn een vereiste. De notaris dient vervolgens in het Centraal Testamentenregister te registreren dat een testament is opgemaakt.

De wet bepaalt dat een testament nietig is, indien aan de akte van het testament de vereiste ondertekening door de erflater ontbreekt. De wet bepaalt ook dat een testament dat ten overstaan van een notaris moet worden gemaakt nietig is, indien de akte van uiterste wil niet door een notaris is ondertekend.

Een testament kan ook vernietigd worden indien er andere vormfouten in het testament zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een onjuiste vermelding van de datum of van de woonplaats. Kijk ook eens op onze aparte pagina op deze website over vormfouten in testamenten. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.

De zorgplicht van de notaris bij het opstellen van een testament

De wet stelt de eis dat een testament slechts onder begeleiding van een notaris kan worden opgemaakt, als een waarborg voor een goede gang van zaken bij het opstellen van een testament. De notaris dient in de eerste plaats de waarborg te geven dat het testament werkelijk overeenkomt met dat wat de erflater bedoelt en wenst te regelen met zijn nalatenschap.

De notaris heeft een zorgplicht ten aanzien van de erflater en ten aanzien van de begunstigden uit het testament. Deze zorgplicht bestaat verder hoofdzakelijk uit een onderzoekplicht, een informatieplicht of, in sommige gevallen, een waarschuwingsplicht. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.

De wilsbekwaamheid van de erflater tot het opmaken van een testament.

Het komt regelmatig voor dat een erflater bij het opmaken van zijn testament zodanig in zijn geestvermogens is gestoord dat hij als wilsonbekwaam moet worden aangemerkt. Maakt de notaris desondanks een testament op, dan kan later de nietigheid van het testament worden ingeroepen indien kan worden aangetoond dat de wilsonbekwaamheid bestond ten tijde van het passeren van het testament.

In het geval dat sprake is van een geestelijke stoornis van de erflater kan een testament niet rechtsgeldig tot stand komen en is het testament nietig.  Lees hierover verder op onze aparte pagina over wilsbekwaamheid. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.

De uitleg van een testament

Een testament kan soms onduidelijk zijn. Het is dan moeilijk om uit de woorden van het testament op te maken wat de erflater precies heeft bedoeld. Aan de uitleg van een testament door de rechter wordt slechts toegekomen indien de bewoordingen van het testament daadwerkelijk onduidelijk zijn.

Bij de uitleg van een testament is niet een zuiver grammaticale methode de maatstaf, waarbij uitsluitend wordt nagegaan welke betekenis de in het testament opgenomen bewoordingen op zichzelf hebben, maar dient er rekening te worden gehouden met de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen. Hiermee wordt bedoeld dat bij de uitleg van het testament het hoofdzakelijk gaat om het vaststellen wat de werkelijke wensen en bedoeling van de erflater waren, wat de erflater destijds met de gebruikte woorden voor ogen stond.

In het kader van de uitleg van een testament is van belang dat er twee fasen worden onderscheiden. In de eerste fase dient te worden vastgesteld of het testament van erflaatster daadwerkelijk onduidelijk of onbegrijpelijk is. Nadat is vastgesteld dat het testament onduidelijk is, dient in de tweede fase te worden vastgesteld wat de erflater dan wel met de bewoordingen in het testament heeft bedoeld. Daarbij mogen daden en verklaringen van de erflater buiten het testament om ook voor uitleg van het testament worden gebruikt, mits het testament zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin meer zou hebben.

Van uitleg moet worden onderscheiden een aanvulling op een testament. Aanvulling van een testament is in de regel niet toegestaan. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.

Het testament en de onwaardigheid van de erfgenaam

In artikel 4:3 BW heeft de wetgever aangegeven wie onwaardig zijn om uit een nalatenschap voordeel te trekken. Onwaardigheid houdt in dat men geen voordeel uit een nalatenschap kan genieten. Is toch een voordeel genoten dan zal dat door de rechter ongedaan gemaakt kunnen worden.

De vaststelling van de onwaardigheid door de rechter kan plaatsvinden op verzoek van een belanghebbende. De meer strafrechtelijke achtergrond vormt een aanwijzing dat het niet snel tot toepassing van dit artikel door de rechter komt. In de kern komt het er op neer dat de onwaardige erfgenaam zich schuldig moet hebben gemaakt aan een bepaald strafbaar verwijtbaar handelen. Als u vragen heeft over een testament kunt u mij bellen: 020-7400521 of u kunt de vraag stellen via het contactformulier.