Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege een geestelijke stoornis. Was er sprake van een progressieve dementie bij de erflater? De rechtbank acht eisers na het horen van de ouderengeneeskunde als getuige geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat erflaatster ten tijde van het ondertekenen van het in geschil zijnde (laatste) testament, niet, althans onvoldoende, begreep wat zij deed en het vermogen miste haar wil - zoals neergelegd in dit testament - [...]

Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament wegens vormfouten en het ontbreken van een duidelijke wil van de erflater in het testament. Ter onderbouwing en beargumentering van hun vorderingen brengen eisers het navolgende naar voren. Het testament mist authenticiteit. Immers artikel 39 lid 1 eerste volzin van de Wet op het notarisambt (Wna) luidt als volgt: “de bij het verlijden van de akte verschijnende personen en getuigen moeten aan de notaris bekend zijn. [...]

Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Diende het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat bedoeld is de wilsrechten van artikel 4:21 BW uit te sluiten? Gelet op de vordering van de erfgenaam is het geschil in rechte beperkt tot de vraag of erflater heeft bedoeld om het wilsrecht van artikel 4:21 BW in het testament uit te sluiten. Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat [...]

Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een testament kan worden gewijzigd bij een overeenkomst. Verzoeker vraagt de rechtbank primair om voor recht [...]

Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over wilsgebreken bij een geestelijke stoornis van de erflater bij het aangaan van een lening. Ondertekening van leningsovereenkomsten door [...]

Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag wie in dit geschil wie enig erfgenaam is in een nalatenschap. Er is geen testament, maar [...]

Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

De Rechtbank Limburg heeft op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan over de wijziging van een testamentaire last. De testamentaire last die aan verzoekster is opgelegd houdt kort gezegd in dat [...]

Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid en uitleg van een testament. Partijen verschillen van mening over de vraag of erflaatster de heer A bij [...]

Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een notaris tekort geschoten was in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater tot het opmaken [...]

Oudere blog items

Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

Onwaardigheid. Testament. Erfgenaam onwaardig om te erven van erflater?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onwaardigheid. Testament. Erfgenaam onwaardig om te erven van erflater?

Verklaring van recht met betrekking tot de nietigverklaring van een testament.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van recht met betrekking tot de nietigverklaring van een testament.

Vordering tot de nietigverklaring van een testament. Bewijsopdracht.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot de nietigverklaring van een testament. Bewijsopdracht.

Kort geding. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier?

Nietig testament? Was een bijna honderdjarige vrouw in staat haar wil te bepalen bij een testamentswijziging?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was een bijna honderdjarige vrouw in staat haar wil te bepalen bij een testamentswijziging?

Nietig testament? Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Deskundigenbericht.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Deskundigenbericht.

Klacht tegen notaris. Zorgvuldigheidsnorm. Vaststellen een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen notaris. Zorgvuldigheidsnorm. Vaststellen een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur.

Misbruik van omstandigheden bij koop van onroerend goed wegens dementie van de erflaatster?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Misbruik van omstandigheden bij koop van onroerend goed wegens dementie van de erflaatster?

Was 104-jarige gehandicapte moeder in staat haar testament op te maken? Bewijs inzake het vaststellen van de wilsbekwaamheid. Zorgplicht notaris.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Was 104-jarige gehandicapte moeder in staat haar testament op te maken? Bewijs inzake het vaststellen van de wilsbekwaamheid. Zorgplicht notaris.

Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden? Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater? Herroeping van testament. Onterving.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden? Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater? Herroeping van testament. Onterving.

Vernietiging van een testament wegens dementie van erflater? Internationaal erfrecht. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van een testament wegens dementie van erflater? Internationaal erfrecht. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Internationaal erfrecht. Nietig testament? Vernietiging van giften? Inkorting van de legitieme?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Nietig testament? Vernietiging van giften? Inkorting van de legitieme?

Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament? Vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament? Vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater.

Afgifte medisch dossier van erflaatster aan nabestaande, met het oog op inroepen nietigheid testament. Kort geding. Voldoende zwaarwegend belang om beroepsgeheim te doorbreken.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte medisch dossier van erflaatster aan nabestaande, met het oog op inroepen nietigheid testament. Kort geding. Voldoende zwaarwegend belang om beroepsgeheim te doorbreken.

Was erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend? Bewijsopdracht.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Was erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend? Bewijsopdracht.

Afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van het vermogen van een wilsonbekwame.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van het vermogen van een wilsonbekwame.

Klacht tegen notaris. De notaris wordt verweten dat hij onvoldoende zorgvuldig invulling heeft gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur bij het opmaken van het testament.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen notaris. De notaris wordt verweten dat hij onvoldoende zorgvuldig invulling heeft gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur bij het opmaken van het testament.

Nietigheid testament? Waren de geestvermogens van erflater tijdens het opmaken van het testament tijdelijk of blijvend gestoord?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid testament? Waren de geestvermogens van erflater tijdens het opmaken van het testament tijdelijk of blijvend gestoord?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie