De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament bewezen verklaard kon worden.

Naar het oordeel van de rechtbank dient in deze procedure eerst komen vast te staan of erflater op 10 maart 2016 wilsbekwaam was of niet.

Het eerder aangekondigde deskundigenbericht zal nu worden bevolen.

De rechtbank heeft kennis genomen van hetgeen partijen hebben aangevoerd over het specialisme van de deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vragen.

Over de persoon van de deskundige hebben partijen geen overeenstemming bereikt.

De rechtbank zal daarom zelf een deskundige uitkiezen.

De hierna te benoemen deskundige heeft verklaard dat hij in deze zaak vrij staat en dat hij bereid is om als deskundige op te treden.

Erfrecht. Vordering tot nietigverklaring van testament. Bewijs. Medische gegevens. Benoeming van deskundige. Voorschot kosten deskundigenbericht?

De rechter oordeelt als volgt.

Uit de eis en de gronden in de dagvaarding volgt dat kern van het geschil is of erflater ten tijde van het opmaken van het testament wilsbekwaam was of niet.

Dat impliceert dat eiser zich beroept op een stoornis die erflater heeft belet in een redelijke waardering van de betrokken belangen.

Aan de deskundige worden de volgende vragen voorgelegd.

Was bij erflater sprake van een stoornis van de geestvermogens?

Zo ja, was op 10 maart 2016 sprake van deze stoornis en heeft deze stoornis een redelijke waardering van de bij de uiterste wilsverklaring betrokken belangen belet ofwel is de wilsverklaring op 10 maart 2016 onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

Beschikte u bij uw onderzoek over voldoende gegevens om in deze zaak te kunnen rapporteren? Zo neen, wilt u aangeven welk aanvullend onderzoek u heeft verricht en/of welke gegevens u heeft opgevraagd en ontvangen?

Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

De rechtbank zal bepalen dat de deskundige voor zijn onderzoek zo nodig de huisarts van erflater, dr. A, en de behandelend arts geriater en andere zorgverleners van het verzorgingstehuis kan raadplegen.

Uit de stellingen van partijen blijkt dat het verzorgingstehuis over het patiëntendossier van erflater beschikt.

Voor het deskundigenonderzoek is nodig dat inzage wordt gegeven in de medische gegevens, waarvoor erflater zelf geen toestemming meer kan geven.

Zonder kennis van het medisch dossier is het voor de deskundige niet mogelijk zijn onderzoek te doen.

Het verzorgingstehuis heeft een geheimhoudingsplicht (artikel 7:457 BW).

Dit beroepsgeheim geldt ook na het overlijden van de patiënt.

Op grond van heersende rechtspraak (Hoge Raad, 20 april 2001, HR:2001:AB1210) kan voor de doorbreking van het beroepsgeheim plaats zijn indien voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad indien het beroepsgeheim onverkort wordt gehandhaafd.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser een rechtens te respecteren belang dat het dossier beschikbaar wordt gesteld maar kan dit belang in voldoende mate worden gediend indien de te benoemen deskundige inzage krijgt in het medisch dossier van erflater, zonder dat aan partijen zelf inzage in het dossier wordt gegeven.

De rechtbank gaat ervan uit dat het verzorgingstehuis onder deze condities bereid zal om de deskundige inzage te verschaffen respectievelijk vragen zal beantwoorden.

De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige in beginsel door de eiser moet worden gedeponeerd.

Ter zitting van 8 augustus 2017 heeft eiser verklaard een toevoeging te hebben aangevraagd en verkregen.

Deze toevoeging is niet in het administratieve systeem van de rechtbank geregistreerd.

Indien deze toevoeging alsnog aan de griffier wordt overgelegd, zal aan eiser geen voorschot worden opgelegd.

In het geval eiser geen toevoeging indient dan zal het voorschot door hem moeten worden betaald.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.