Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de poortwachtersfunctie van de notaris met bettrekking tot het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een erflater bij het verlenen van een volmacht.

Klager verwijt de notaris dat hij ernstig tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn taken en zich niet heeft gehouden aan zijn poortwachtersfunctie.

Hiertoe voert klager het volgende aan:

– hij heeft de akte van volmacht onder dwang en druk van zijn zoon getekend;

– hij was ten tijde van de ondertekening van de akte van volmacht nog herstellende van een zware operatie en leed aan hevige pijnen waardoor hij op dat moment, onder invloed van medicijnen, de gevolgen van de transactie waarvoor volmacht werd verleend, niet kon overzien; hij heeft de handtekeningen op de documenten dan ook zwak en bevend gezet;

– op de dag van het passeren van de akte van volmacht werd hij volledig overrompeld en heeft hij stukken, waaronder de hypotheekakte, onder ogen gekregen die hij niet eerder had gezien.

De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

De rechter oordeelt als volgt.

De notaris betoogt dat hij aan zijn poortwachtersfunctie en zorgplicht jegens klager heeft voldaan.

Voorafgaand aan de ondertekening van de akte van volmacht heeft hij deze akte en de concept-hypotheekakte van het notariskantoor en de hypotheekofferte van ABN AMRO, buiten aanwezigheid van de zoon, met klager doorgenomen.

Volgens de notaris heeft klager door het ondertekenen van iedere pagina van de concept-hypotheekakte deze akte voor gezien, gelezen en begrepen geaccordeerd. Op de laatste pagina van deze akte heeft klager bovendien in zijn eigen handschrift en in hoofdletters “VOOR AKKOORD” geschreven. Ook de hypotheekofferte van ABN AMRO is door klager ondertekend.

De notaris voert verder aan dat hij geen signalen heeft gekregen dat klager de akte van volmacht onder druk of dwang van de zoon zou hebben ondertekend of niet in staat zou zijn geweest de gevolgen van het tekenen van de akte van volmacht te overzien.

Hij had geen reden om aan de geestesgesteldheid van klager te twijfelen.

Bovendien was hij niet bekend met de fysieke toestand van klager of de operatie die klager had ondergaan en zijn hem hiervan geen uiterlijke kenmerken opgevallen, aldus de notaris.

Gelet op dit verweer van de notaris is naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan dat er ten tijde van de bespreking met klager op 16 december 2016 concrete aanwijzingen waren op grond waarvan de notaris had moeten begrijpen dat klager de akte van volmacht onder druk of dwang van de zoon zou hebben getekend.

Hierbij neemt het hof in aanmerking dat de notaris ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat in zijn kantoor de zoon niet achter klager kan hebben gezeten, zoals door klager ter zitting in hoger beroep gesteld, omdat zijn kantoor daarvoor niet groot genoeg is.

Evenmin had de notaris concrete aanwijzingen dat klager op dat moment niet wilsbekwaam zou zijn geweest als gevolg van zijn fysieke toestand of het daarmee verband houdende medicijngebruik.

Bovendien heeft klager zelf ter zitting in hoger beroep verklaard dat hij toen labiel was, maar dat men dit niet aan hem kon zien.

De enkele stelling van klager dat de zoon hem het kantoor van de notaris heeft binnen gebracht, acht het hof in dit verband onvoldoende.

Daargelaten of klager voorafgaand aan zijn bezoek aan de notaris op 16 december 2016 reeds de door notariskantoor opgestelde concept-hypotheekakte en de hypotheekofferte van ABN AMRO had ontvangen, acht het hof voldoende aannemelijk geworden dat de notaris deze stukken met klager heeft doorgenomen.

Klager heeft immers op 16 december 2016 ten overstaan van de notaris de acceptatieverklaring die onderdeel uitmaakt van deze hypotheekofferte ondertekend. Tevens heeft klager iedere pagina van de concept-hypotheekakte voorzien van zijn handtekening, alsmede op de laatste pagina hieraan “VOOR AKKOORD” toegevoegd. Voorts heeft de notaris naar het oordeel van het hof de akte van volmacht, waarin naar voormelde concept-hypotheekakte en hypotheekofferte wordt verwezen, in voldoende mate met klager besproken, waarna klager de akte van volmacht heeft ondertekend. Het hof acht dan ook niet aannemelijk geworden dat klager onvoldoende is voorgelicht door de notaris.

Op grond van het vorenstaande acht het hof niet gebleken dat de notaris zijn poortwachtersfunctie niet in acht zou hebben genomen of zijn zorgplicht jegens klager zou hebben geschonden.

Het hof is derhalve van oordeel dat de notaris niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld en dat de klachten ongegrond zijn.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.