De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigverklaring van een testament op grond van geestelijke stoornis en over een verzoek tot een verklaring voor recht dat sprake is van de nietigheid van dit testament.

Eiseressen leggen aan hun vordering – samengevat – het volgende ten grondslag.

Nu het huwelijk van nietig is verklaard, is conform het testament van mevrouw van 14 januari 2016, gedaagde enig en algeheel erfgenaam.

Vast staat dat ten tijde van het maken van het testament op 14 januari 2016 de geestelijke stoornis van mevrouw een redelijke waardering van de bij de rechtshandeling betrokken belangen belette dan wel dat deze verklaring van de uiterste wil onder invloed van die stoornis is gedaan.

Eiseressen stellen dat deze rechtshandeling bovendien nadelig is voor mevrouw, omdat haar beide dochters zijn onterfd en een voor haar (nagenoeg) onbekende thans als enig erfgenaam van haar nalatenschap is benoemd.

Gelet op de voornoemde feiten en omstandigheden stellen eiseressen zich op het standpunt dat het testament van 14 januari 2016 op grond van artikel 3:34 lid 2 BW jo. artikel 8 EVRM jo. artikel 1 EP EVRM nietig is en dat, zeker nu herroeping van het testament niet meer mogelijk is, een verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van dit testament reeds voorafgaand aan het overlijden van mevrouw kan plaatsvinden.

Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

De rechter oordeelt als volgt.

De gevorderde verklaring voor recht komt de rechtbank, gelet op de in de dagvaarding opgenomen feiten en omstandigheden en de gemotiveerde uiteenzetting waarom artikel 3:34 BW in dit geval als grondslag kan dienen voor het gevorderde, niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen zoals in het dictum is vermeld.

Aangezien een verklaring voor recht zich niet leent voor een uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zal de door eiseressen gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de gevorderde verklaring voor recht, als zijnde in strijd met de aard daarvan, worden afgewezen.

De rechtbank ziet aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.