Van onze advocaat kindsdeel: als er een executeur is in een nalatenschap, dan moet u een vordering op de nalatenschap bij de executeur indienen. U moet ook de executeur in rechte betrekken als u uw kindsdeel opeist. Maar hoe zit het als de executeur zijn werkzaamheden heeft beëindigd?

De Rechtbank Noord Nederland verklaarde op 8 februari 2017 een eiser niet ontvankelijk, omdat hij zijn kindsdeel eiste van de executeur, terwijl deze zijn werk al had beëindigd. De rechtbank bepaalde het volgende:

‘Artikel 4:144 BW bepaalt voor zover hier van belang dat de executeur tot taak heeft de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Voorts bepaalt artikel 4:149 BW dat de taak van de executeur onder meer eindigt wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid. Een executeur die zijn taak, met het oog waarop hem het beheer was opgedragen, heeft volbracht, is bevoegd zijn beheer te beëindigen door de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen (artikel 4:150 BW).

Aangezien [gedaagde] zijn werkzaamheden als executeur circa acht maanden na het overlijden van [A.] heeft voltooid en daarna het beheer over de goederen van de nalatenschap aan de erfgenamen heeft overgedragen, is hij thans geen executeur meer en kan hij niet meer in die hoedanigheid worden gedagvaard. Het betoog van [eiser] dat de executeur zijn werkzaamheden niet zou hebben voltooid omdat deze de vordering van [eiser] op de nalatenschap van [A.] nog niet heeft voldaan wordt verworpen. Uit artikel 4:149 BW volgt immers dat de taak van de executeur eindigt als deze zijn werkzaamheden waaronder in dit geval ook het beheer feitelijk heeft beëindigd.’

Onze advocaat kindsdeel vindt deze uitspraak onjuist, want het kan betekenen dat een executeur niet alle schuldeisers voldoet, zijn werk neerlegt en vervolgens niet meer kan worden aangesproken in rechte. Zekerheidshalve zullen dus de erfgenamen mee moeten worden gedagvaard. Bel onze advocaat kindsdeel als u uw kindsdeel wilt opeisen: 020-3980150 of kijk op de algemene pagina over kindsdeel.