Onze advocaat merkt dat de verdeling van een erfenis soms lang op zich laat wachten. Kunt u dan een voorschot vragen op deze verdeling van de erfenis? Ja, zoals onze advocaat al in een eerder blog opmerkte. Dit is nogmaals bevestigd in een kort geding vonnis van de Rechtbank Midden Nederland van december 2016.

Allereerst moet u wel aantonen dat u spoedeisend belang heeft. De Voorzieningenrechter:

‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiser] voldoende heeft aangevoerd om aan te nemen dat hij een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, nu hij op dit moment niet over inkomen of vermogen beschikt, maar wel rekeningen dient te voldoen.’

De vraag of een voorschot wel kan terwijl de afwikkeling nog loopt wordt eenvoudigweg beantwoord:

‘De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat het uitkeren van een voorschot tot gevolg heeft dat uit de nalatenschap een uitkering wordt gedaan aan de betreffende erfgenaam. Daarmee ontstaat in feite een vordering op die erfgenaam die bij de verdeling moet worden verrekend met het erfdeel van de betreffende erfgenaam. Uitgangspunt bij de afwikkeling van een nalatenschap is dat verdeling eerst aan de orde komt na afsluiting van de executele en dat bij een verdeling de totale gemeenschap dient te worden verdeeld (overeenkomstig artikel 3:179 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat dit uitgangspunt niet in de weg aan de uitkering van een voorschot.’

Ook de barricade of dan niet aan alle erfgenamen een voorschot moet worden betaald wordt simpel genomen:

‘Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat toewijzing van een voorschot niet betekent dat aan iedere erfgenaam een voorschot behoeft te worden uitgekeerd. Er is immers – anders dan namens de executeur is betoogd – geen sprake van een partiële verdeling maar van een voorschot op een erfdeel; zo is er in dit geval geen sprake van een vordering tot (partiële) verdeling van de liquiditeitenmassa. Dat de executeur het nodig heeft geoordeeld om alle erfgenamen een nader voorschot van € 25.000,- uit te betalen na het wijzen van het eerdere kortgeding vonnis en daarmee de liquiditeitenmassa van de nalatenschap heeft beperkt is een omstandigheid waaraan in het kader van dit kort geding geen betekenis toekomt.’

Vervolgens overweegt de Voorzieningenrechter dat het erfdeel het gevraagde voorschot ver overstijgt en eiser heeft aangetoond dat hij geld nodig heeft. Het voorschot wordt dus toegewezen. Mocht u ook een voorschot op de verdeling van de erfenis willen eisen, belt u dan onze advocaat: 020-3980150 of kijk op de algemene pagina van onze advocaat over de verdeling van een erfenis