Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van misbruik van omstandigheden bij de koop van onroerend goed vanwege de vasculaire dementie van de erflaatster.

De geïntimeerde had van de moeder, erflaatster, negen woningen gekocht.

De advocaat van de erfgenaam heeft in eerste aanleg gesteld dat de koopovereenkomst vernietigd moet worden op grond van misbruik van omstandigheden.

De rechter heeft dit beroep op misbruik van omstandigheden in eerste instantie verworpen.

Bij de beoordeling de rechter voorop dat stelplicht en bewijslast met betrekking tot het bestaan van misbruik van omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de hier bedoelde overeenkomst, bij de erfgenaam ligt.

De advocaat van de erfgenaam heeft aan het beroep op misbruik van omstandigheden ten grondslag gelegd dat de moeder ten tijde van de transactie niet in staat was die transactie goed te beoordelen, hetgeen volgt uit het feit dat zij toen 91 jaar was en in verband met “vasculaire dementie met overzichtsverlies” was opgenomen op de gesloten afdeling ouderenpsychiatrie.

Bovendien stond volgens de advocaat van de erfgenaam de koopsom niet in verhouding tot de werkelijke waarde van de panden.

Volgens de advocaat van de erfgenaam zou moeder deze transactie nooit hebben goedgekeurd indien zij wél in staat zou zijn geweest om deze te beoordelen.

Misbruik van omstandigheden bij koop van onroerend goed wegens dementie van de erflaatster?

De rechter overweegt het volgende.

Dat moeder ten tijde van de levering van de 9 woningen leed aan vasculaire dementie met overzichtsverlies en om die reden opgenomen was in een gesloten psychiatrische afdeling vindt bevestiging in een voorlopig ontslagbericht van de klinisch geriater.

Deze feiten worden ook niet door geïntimeerde betwist. Dit rechtvaardigt de conclusie dat moeder niet in staat was de onderhavige transactie goed te beoordelen.

Hiermee is echter nog niet gegeven dat de transactie door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

Daarvoor is immers nodig dat feiten en/of omstandigheden komen vast te staan die de conclusie rechtvaardigen dat de moeder de overeenkomst met geïntimeerde niet of in ieder geval niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten indien zij wél in staat zou zijn geweest om de onderhavige transactie goed te beoordelen en desgewenst weerstand had kunnen bieden tegen de kennelijke wens van geïntimeerde om de woningen van haar over te nemen op de condities zoals verwoord in de leveringsakte.

Tevens moet de conclusie gerechtvaardigd zijn dat geïntimeerde dit laatste redelijkerwijs heeft moeten begrijpen.

De stelling van de erfgenaam dat de hoogte van de koopprijs ad € 429.492,- op zichzelf al voldoende zou zijn om een conclusie als hiervoor bedoeld de kunnen trekken wordt door de rechter niet gevolgd, dit gelet op de stellingen van geïntimeerde dat de hoogte van de koopsom overeenkomt met 14 maal de jaarhuur van de woningen en dat een dergelijke prijsbepaling gebruikelijk is in deze sector, terwijl het bovendien ging om panden die in slechte onderhoudstoestand verkeerden.

Deze stellingen zijn door de erfgenaam niet, of in ieder geval niet voldoende weersproken zodat de rechter uitgaat van de juistheid hiervan.

De vordering wordt afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.