Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een wijziging van een testament had plaatsgevonden onder de invloed van een geestesstoornis van de erflater.

In het tussenarrest heeft het hof prof. dr. B benoemd tot deskundige om een onderzoek in te stellen naar en een rapport uit te brengen.

De deskundige heeft op 27 april 2020 zijn rapport uitgebracht.

Het rapport is opgebouwd uit drie delen.

In het eerste deel gaat de deskundige in op de geschiedenis van de heer C.

In het tweede deel behandelt de deskundige het onderzoek dat voorafgaand aan de wijziging van het testament is verricht door dr. D naar de handelingsbekwaamheid van C.

In het derde deel behandelt de deskundige de discussie rond de diagnose van FTD op basis van de door partijen geconsulteerde deskundigen.

Vervolgens geeft de deskundige onder het kopje “Argumentatie en besluitvorming” inzicht in zijn gedachtegang.

De laatste alinea daarvan luidt als volgt:

In het geval van C is mijns inziens op geen enkel moment bewezen dat hij handelingsonbekwaam was op het moment van zijn testamentswijziging. Hij heeft op een zeer logische en consistente manier de noodzakelijke stappen gezet om tot deze wijziging over te gaan. Hij heeft hierbij ook meerdere malen blijk gegeven van de voorwaarde van zorg voor zijn familie, die ook in het testament tot uiting komt.

Hij heeft een psychiatrische evaluatie gehad waar de voorwaarden voor handelingsbekwaamheid, weliswaar misschien onvolledig maar toch op klinische wijze werden gepeild, en is gezien door meerdere andere personen die betrokken waren in de procedure zonder dat er hierbij voorbehoud is gemaakt. Ondanks het feit dat de uitkomst van deze beslissingen misschien voor velen onverwacht was, is het proces om tot deze handeling te komen heel coherent verlopen.

Alles wijst erop dat het de wens was van C om tot deze wijziging over te gaan, en dat hij zijn verantwoordelijkheid voor de consequenties voor alle betrokkenen begreep.

Appellante heeft diverse bezwaren geuit tegen het rapport van de deskundige.

Volgens haar is het rapport op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en zou het niet gevolgd moeten worden.

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Wijziging van een testament onder invloed van een geestesstoornis? Deskundige. Bewijs.

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof is van oordeel dat het deskundigenbericht gevolgd dient te worden en acht geen termen aanwezig om nog weer andere deskundigen te benoemen.

Het ziet in wat appellante als bezwaren tegen het rapport van de deskundige naar voren heeft ingebracht geen aanleiding om de conclusies van de deskundige in twijfel te trekken.

Het verwijt dat als de deskundige vond dat de hetero-anamnestische gegevens onvoldoende inzicht boden, hij een nader onderzoek had moeten instellen, wordt verworpen.

Het hof acht plausibel dat, zoals deskundige verklaart, heteroanamnese het meest betrouwbaar is wanneer dat gebeurt bij het diagnostisch proces van een levende patiënt en dat een dergelijk onderzoek zoveel jaar na het overlijden van C geen betrouwbare gegevens meer zal opleveren.

Voor zover appellante haar twijfels heeft geuit over de deskundigheid van de door het hof benoemde deskundige gaat het hof daaraan voorbij.

Het hof heeft geen enkele aanleiding om daaraan te twijfelen.

Daarbij wordt opgemerkt dat de deskundige door beide partijen zelf is voorgesteld en dat zijn bevindingen ook steun vinden in de bevindingen van andere deskundigen die in deze zaak zijn geraadpleegd.

Het volgen van het rapport van de deskundige leidt tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat C ten tijde van het wijzigen van zijn testament wilsonbekwaam was.

De vordering van appellante om het testament nietig te verklaren en haar daarmee verbonden nevenvorderingen stranden daarop.

Het hof is zich ervan bewust dat de uitkomst van deze procedure onbevredigend is voor appellante.

Naar het oordeel van het hof moet er echter van worden uitgegaan dat C om hem moverende redenen de weloverwogen beslissing heeft genomen om zijn testament te wijzigen.

Naar de redenen daarvoor zal het gissen blijven, omdat C daar niet meer naar gevraagd kan worden.

Het is echter een beslissing die C heeft genomen over wat er met het door hemzelf opgebouwde vermogen moet gebeuren na zijn overlijden; een beslissing die onomkeerbaar is en door de nabestaanden aanvaard en voor zoveel mogelijk ook gerespecteerd zal moeten worden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.