Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de uiterste wilsbeschikkingen in een testament van een geestelijk gehandicapte nietig waren wegens wilsonbekwaamheid?

Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

De rechter oordeelt als volgt.

Aan het hoger beroep ligt de stelling ten grondslag dat erflater leed aan een erfelijk bepaalde verstandelijke handicap, waardoor hij op geen enkel moment in zijn leven over de geestelijke vermogens kan hebben beschikt om de betekenis en de rechtsgevolgen van zijn verklaringen zoals opgenomen in het testament van 27 mei 1991 te bevatten.

Ter onderbouwing daarvan zijn de volgende stukken overgelegd:

– een psychologisch rapport uit 2008, dat vermeldt dat hij op cognitief matig verstandelijk beperkt niveau functioneert en moeite heeft met zowel het begrijpen als het gebruik van taal, verbaal op het niveau van tussen een 6 en 7 jarige functioneert en performaal op het niveau van een jonger dan 6 jarige.

– de uitslag van een DNA-onderzoek waaruit volgt dat erflater een erfelijke chromosoomafwijking had.

– een verklaring van een kinderarts werkzaam bij Klinisch Genetica Expertisecentrum MUMC, die, zakelijk weergegeven, inhoudt dat aan te nemen valt dat erflater ernstig verstandelijk gehandicapt was.

Gelet op de intrekking van het verweer in het incidenteel hoger beroep worden de voormelde met bescheiden onderbouwde stellingen niet langer betwist.

Op grond daarvan trekt de rechter de conclusie dat tussen partijen vaststaat dat de stoornis van de geestvermogens van erflater een redelijke waardering van de belangen die bij de uiterste wilsbeschikkingen in zijn testament zijn betrokken belette en dat de wil tot het maken van deze uiterste wilsbeschikkingen bij erflater ontbrak.

De uiterste wilsbeschikkingen zijn daarom op grond van artikel 3:34 lid 2 nietig.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.