Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater wilsonbekwaam was ten tijden van het verlenen van een volmacht van het beheer van haar gelden.

Bij tussenarrest van 15 augustus 2017 heeft het hof de neuroloog D als deskundige benoemd en hem de opdracht verstrekt om, aan de hand van voor hem beschikbare medische rapporten, de stukken die in het geding zijn gebracht en eventueel uit gesprekken met direct betrokkenen (in het bijzonder de betrokken artsen en de verpleegkundigen) zich een (medisch) beeld te vormen over de aard en omvang van de geestestoestand van de erflaatster gedurende de periode vanaf 8 februari 2010, zijnde de datum van de volmachtsverlening door de erflaatster aan geïntimeerden, tot aan het overlijden van de erflaatster op 3 februari 2013.

De deskundige heeft aangegeven de processtukken uitvoerig te hebben bestudeerd en daarnaast contact te hebben opgenomen met de medische dienst van het verpleeghuis alwaar de erflaatster in de betreffende periode verbleef.

De deskundige is in de gelegenheid gesteld om het volledige medische dossier van de erflaatster in het verpleeghuis in te zien, maar ook de verpleegkundige observaties en de decursus van de medische behandeling en de behandelplannen betreffende de erflaatster.

De deskundige heeft aangegeven dat hij op grond van de processtukken, en dan met name de indicatiestelling CIZ, het medisch dossier, zijn neurologische expertise zich een goed beeld heeft kunnen vormen over de aard en omvang van de geestestoestand van de erflaatster gedurende de periode vanaf 8 februari 2010 tot 3 februari 2013.

De geestestoestand is in deze periode, aldus de deskundige, van invloed geweest op haar vermogen om haar wil te bepalen en te verklaren in die zin dat de erflaatster op grond van zijn expertise als wilsonbekwaam moet worden geacht.

Zij was niet in staat relevante informatie te begrijpen; het beseffen en waarderen van de betekenis van de informatie voor de eigen situatie ontbrak en het logisch beredeneren en betrekken van informatie in het overwegen van de verschillende opties ontbrak eveneens.

De erflaatster kon geen consistente keuzes maken. De deskundige concludeert dat de erflaatster gedurende de aangegeven periode volgens zijn expertise wilsonbekwaam was.

Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

De rechter oordeelt als volgt.

Naar het oordeel van de rechter heeft de deskundige zijn conclusie dat de erflaatster wilsonbekwaam was ten tijde van haar opname in het ziekenhuis, nadat zij een herseninfarct had gehad, naar behoren onderbouwd met medische gegevens die sedert die datum zijn opgesteld.

Geen der partijen heeft voldoende gemotiveerde bezwaren tegen dit oordeel aangevoerd en de rechter volgt deze conclusie.

Aldus komt in rechte tussen partijen vast te staan dat de erflaatster vanaf 5 juni 2010 wilsonbekwaam was.

Partijen twisten over de juistheid van de conclusie van de deskundige of de erflaatster ook vóórdat zij op 5 juni 2010 een herseninfarct had gehad wilsonbekwaam is geweest.

Een beslissing hierover kan achterwege blijven gelet op het feit dat de rechtsstrijd tussen partijen ziet op hetgeen zich vanaf 5 juni 2010 heeft voorgedaan: de eerste, ter discussie staande handeling betreft een pinopname van 7 juni 2010.

De rechter ziet daarom af van nadere vraagstelling aan de deskundige.

In rechte komt dan ook niet vast te staan dat de erflaatster voorafgaande aan haar herseninfarct, en dus voorafgaande aan 5 juni 2010, wilsonbekwaam is geweest.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.