De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vormvereisten en rechtsgeldigheid van een herroeping van een testament.

Eisers betwisten de rechtsgeldigheid van het geschrift gedateerd 2 augustus 2014 waarin staat dat gedaagde rechthebbende zou zijn geworden op huis en inboedel van erflaatster.

Erflaatster was in 2014 al dement.

Erfrecht. Rechtsgeldigheid testament. Vormvereisten. Herroeping. Vernietiging. Codicil.

De rechter oordeelt als volgt.

De wet voorziet in de mogelijkheid om een uiterste wilsbeschikking te herroepen.

Voor het rechtsgeldig herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden echter dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van deze beschikking (art. 4:111 BW).

Tot deze vormvoorschriften behoort in beginsel, behoudens hier niet ter zake doende uitzonderingen, ook de eis dat de uiterste wilsbeschikking notarieel is verleden (art. 4:94 BW).

Het geschrift waarop gedaagde zich beroept is niet notarieel verleden.

Het testament van erflaatster is dus nog steeds geldig.

Erfgenamen zijn de 9 neven en nichten en niet alleen gedaagde.

De rechtbank begrijpt dat eisers een beroep doen op vernietigbaarheid van het geschrift (ex art. 4:109 lid 4 BW).

Het door gedaagde ingeroepen geschrift is niet “geheel met de hand geschreven.

Aldus is evenmin voldaan aan één van de wettelijke voorwaarden waaronder erflaatster bepaalde inboedelgoederen (en dus niet een gehele onbepaalde inboedel) onderhands, per codicil, zou kunnen nalaten aan gedaagde (art. 4:97 BW).

Ook in zoverre is het testament van erflaatster nog steeds geldig.

Rechthebbend op de inboedel zijn de 9 neven en nichten en niet alleen gedaagde.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.