Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris wegens het schenden van zijn zorgplicht. Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater?

Het verwijt dat klager de notaris maakt bestaat uit het navolgende:

De notaris heeft zijn zorgplicht geschonden bij het passeren van het testament van erflater. De notaris had moeten twijfelen aan de wilsonbekwaamheid van erflater en nader onderzoek moeten doen.

De notaris heeft het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten onrechte niet toegepast.

Indien de notaris dat wel zou hebben gedaan, dan had de notaris tot de conclusie moeten komen dat erflater op de datum van het verlijden van het testament dement was, en in ieder geval niet in staat kon worden geacht zijn wil te vormen.

Klager wijst daarnaast op de hoge leeftijd van erflater, het feit dat de halfbroer bij erflater in huis woonde, het beheer van de financiële administratie van erflater door de halfbroer en het plotselinge besluit tot onterving van klager ten gunste van de halfbroer.

Al deze feiten hadden aanleiding moeten zijn voor een nader en grondig onderzoek naar de wilsbekwaamheid van erflater en naar de vraag of erflater wel begreep wat een volledige onterving zou inhouden.

Daarmee heeft de notaris gehandeld in strijd met artikel 21 lid 1 jo lid 2 Wna (Wet op het Notarisambt).

De notaris heeft het volgende verweer gevoerd.

Het testament betrof een aanpassing van een eerder gepasseerd testament.

De notaris heeft met erflater de redenen besproken waarom hij klager niets wilde nalaten.

De notaris heeft erflater altijd als helder en duidelijk formulerend meegemaakt. Er was voor de notaris geen enkele reden aan zijn verstandelijke vermogens te twijfelen. Derhalve was er ook geen noodzaak het Stappenplan te volgen. Uit de door klager gestelde feiten blijkt helemaal niet dat erflater op 19 juli 2007 dement was. Er is ook geen medische rapportage overgelegd.

Indien een testateur gebruik wenst te maken van zijn recht tot onterven van een kind, is dat voor een notaris geen reden tot onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de testateur, aldus de notaris.

Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden? Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater? Herroeping van testament. Onterving.

De rechter oordeelt als volgt.

Ter beoordeling aan de rechter ligt de vraag voor of de notaris voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van erflater bij het opstellen en passeren van het testament.

De rechter acht zich thans onvoldoende voorgelicht. Naar het oordeel van de rechter dient de rechter voor de beoordeling van de klacht te weten wat de wijzigingen zijn in het voorlaatste testament ten opzichte van het daarin herroepen testament.

De rechter acht deze informatie van belang gezien de mededeling van de notaris dat in het testament geen ingrijpende wijziging heeft plaatsgevonden en dat sprake is van een bijzondere consistentie tussen beide testamenten.

Voorts acht de rechter van belang om te weten of de notaris met erflater de redenen heeft besproken om klager te onterven, mede gezien de leeftijd van erflater destijds, gelet op de mededelingen van de notaris daaromtrent en de betwisting door klager.

Om te kunnen beoordelen of sprake is van wilsonbekwaamheid van de erflater zal een onafhankelijk persoon inzage moeten krijgen in de testamenten.

De rechter zal dan ook bepalen dat A. tot deskundige zal worden benoemd, dat de notaris de deskundige inzage zal geven in de testamenten van erflater.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over de uitleg van een testament, over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.