De Rechtbank Overijssel heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over het verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop onroerend goed.

Bij de beoordeling van de vordering van eiseres moet het volgende voorop gesteld worden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:457 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de hulpverlener ervoor zorg te dragen dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt, dan wel inzage in of afschrift van diens dossier wordt verstrekt dan met toestemming van de patiënt.

Artikel 7:457 BW beoogt niet alleen de belangen van de patiënt te beschermen, maar ook het algemene belang dat personen zich tot hulpverleners moeten kunnen wenden zonder ervoor beducht te moeten zijn dat hun in vertrouwen verstrekte gegevens kunnen worden verspreid.

Hoewel met dit belang van geheimhouding, dat ook geldt nadat de patiënt is overleden, niet lichtvaardig mag worden omgesprongen, kan onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd zijn.

Een dergelijke inbreuk is slechts mogelijk als er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat door het beroep van de hulpverlener op zijn beroepsgeheim een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad (HR 20 april 2001, HR:2001: AB1201) en/of, in geval van overlijden van de patiënt, als aannemelijk wordt gemaakt dat deze, ware hij nog in leven, zijn toestemming tot inzage in het medisch dossier zou hebben gegeven.

Eiseres heeft gesteld een zwaarwegend belang te hebben dat doorbreking van het medisch beroepsgeheim in dit geval rechtvaardigt.

Dat belang is er in gelegen dat door de verkoop van de onroerende zaak tegen een te lage prijs de aandelen van de B.V. minder waard zijn geworden en dat daarmee de omvang van het vermogen van B en derhalve ook de erfenis van eiseres zijn verminderd.

Dat vermogen is volgens eiseres gelet op de koopsom van € 105.000,- minimaal € 70.000,- lager geworden, aangezien de onroerende zaak was getaxeerd op € 175.000,- en de WOZ-waarde € 199.000 bedroeg.

Daarom heeft eiseres er belang bij dat de verkoop wordt vernietigd.

Het verzoek van eiseres om de bewindvoerder van B op te dragen de verkoop terug te draaien dan wel schadevergoeding te vorderen is door de kantonrechter afgewezen, omdat uit de overgelegde stukken niet is gebleken dat A en B niet in staat waren de gevolgen van de verkoop te overzien.

In een tegen deze beschikking in te stellen hoger beroep is het volgens eiseres noodzakelijk om informatie uit de medische dossiers van A en B te overleggen, waaruit hun geestelijke gesteldheid ten tijde van de verkoop blijkt.

Daarom heeft eiseres een zwaarwegend belang dat zij, althans haar medisch adviseur, inzage krijgt in de medische dossiers van A en B.

Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter is van oordeel dat eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat zij belang heeft bij inzage in de medische gegevens van B.

Eiseres wil deze medische informatie gebruiken in een procedure tegen de bewindvoerder van B, omdat de geestesgesteldheid van B er volgens haar ten tijde van de verkoop aan in de weg heeft gestaan dat zij heeft ingegrepen toen A de onroerende zaak voor een te laag bedrag verkocht.

A handelde bij de verkoop echter als alleen en zelfstandig bevoegde bestuurder van de B.V.

B hield weliswaar 10% van de aandelen van de B.V. maar was niet bevoegd om ten aanzien van de verkoop te beslissen.

Eiseres heeft in dit licht bezien niet onderbouwd hoe de geestesgesteldheid van B rechtens relevant is als het gaat om het beoogde terugdraaien van de verkoop door de B.V.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.