Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van de erfgenamen om mede-erfgenamen en gevolmachtigden te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Was de erflater wilsonbekwaam?

Bij tussenarrest heeft het hof de neuroloog Van Dijk als deskundige benoemd en hem de opdracht verstrekt om, aan de hand van voor hem beschikbare medische rapporten, de stukken die in het geding zijn gebracht en eventueel uit gesprekken met direct betrokkenen (in het bijzonder de betrokken artsen en de verpleegkundigen) zich een (medisch) beeld te vormen over de aard en omvang van de geestestoestand van de erflaatster (wilsonbekwame) gedurende de periode vanaf 8 februari 2010, zijnde de datum van de volmachtsverlening door de erflaatster aan de erfgenaam, tot aan het overlijden van de erflaatster op 3 februari 2013 en om advies uit te brengen over en te beantwoorden de vraag of, en in hoeverre, die geestestoestand van de erflaatster van invloed is geweest op haar vermogen om haar wil te bepalen en te verklaren gedurende die periode.

De deskundige heeft aangegeven de processtukken uitvoerig te hebben bestudeerd en daarnaast contact te hebben opgenomen met de medische dienst van het verpleeghuis alwaar de erflaatster in de betreffende periode verbleef.

De deskundige is in de gelegenheid gesteld om het volledige medische dossier van de erflaatster in het verpleeghuis in te zien, maar ook de verpleegkundige observaties en de decursus van de medische behandeling en de behandelplannen betreffende de erflaatster.

De deskundige heeft aangegeven dat hij op grond van de processtukken (en dan met name de indicatiestelling CIZ), het medisch dossier, zijn neurologische expertise en intuïtie zich een goed beeld heeft kunnen vormen over de aard en omvang van de geestestoestand van de erflaatster gedurende de periode vanaf 8 februari 2010 tot 3 februari 2013.

De geestestoestand is in deze periode, aldus de deskundige, van invloed geweest op haar vermogen om haar wil te bepalen en te verklaren in die zin dat de erflaatster op grond van zijn expertise als wilsonbekwaam moet worden geacht.

Zij was niet in staat relevante informatie te begrijpen. Het beseffen en waarderen van de betekenis van de informatie voor de eigen situatie ontbrak en het logisch beredeneren en betrekken van informatie in het overwegen van de verschillende opties ontbrak eveneens.

De erflaatster kon geen consistente keuzes maken.

De deskundige concludeert dat de erflaatster gedurende de aangegeven periode volgens zijn expertise wilsonbekwaam was.

Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

De rechter oordeelt als volgt.

Naar het oordeel van de rechter heeft de deskundige zijn conclusie dat de erflaatster wilsonbekwaam was ten tijde van haar opname in het azM (5 juni 2010), nadat zij een herseninfarct had gehad, naar behoren onderbouwd met medische gegevens die sedert die datum zijn opgesteld.

Geen der partijen heeft voldoende gemotiveerde bezwaren tegen dit oordeel aangevoerd en de rechter volgt deze conclusie.

Aldus komt in rechte tussen partijen vast te staan dat de erflaatster vanaf 5 juni 2010 wilsonbekwaam was.

De rechter is van oordeel dat de erfgenaam de gelegenheid moeten krijgen om rekening en verantwoording af te leggen. Daaraan doet niet af dat zij daartoe voldoende de gelegenheid zouden hebben gehad; tot op heden hebben zij geweigerd om rekening en verantwoording af te leggen en heeft de rechtbank in eerste aanleg geoordeeld dat zij daartoe niet konden worden verplicht.

Nu in rechte komt vast te staan dat de erflaatster vanaf 5 juni 2010 wilsonbekwaam was, is een nieuwe situatie ontstaan, hetgeen reden is om de erfgenaam, zoals hij heeft verzocht, toe te staan om rekening en verantwoording af te leggen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.