Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak over het te leveren bewijs van een geestelijke stoornis van de erflater bij het opmaken van een testament.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:34 BW zijn uiterste wilsbeschikkingen die zijn gemaakt door iemand van wie op dat moment de geestvermogens tijdelijk of blijvend waren gestoord, nietig, indien de stoornis een redelijke waardering van de bij de beschikkingen betrokken belangen belette, of indien de beschikkingen onder invloed van die stoornis zijn gedaan.

In dat geval wordt een met de beschikkingen overeenstemmende wil geacht te hebben ontbroken.

Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

De rechter oordeelt als volgt.

Partijen hebben naar het oordeel van het hof elk hun stellingen voldoende gemotiveerd en gestaafd met overgelegde rapporten van partijdeskundigen.

Hierbij kan worden opgemerkt dat de partijdeskundigen tot tegenovergestelde bevindingen zijn gekomen.

Het hof heeft daarom behoefte aan voorlichting door één of meer onafhankelijke, door het hof benoemde deskundigen.

Het hof zal derhalve een deskundigenbericht gelasten.

Het hof stelt zich daarbij voor dat onderzoek te laten uitvoeren door een neuroloog.

Het hof stelt verder voor om aan die deskundige de volgende vragen voor te leggen:

a) kunt u op basis van het beschikbare medische dossier en de verschillende in deze procedure overgelegde schriftelijke verklaringen van personen over hun ervaringen, waar nodig en mogelijk aangevuld met eigen nader onderzoek, aangeven of ten tijde van het wijzigen van zijn testament in 2012 leed aan een geestesstoornis;

b) indien voormelde vraag bevestigend wordt beantwoord:

– welke stoornis betreft het;

– wat zijn de gevolgen van die geestesstoornis geweest voor de wilsbekwaamheid, in het bijzonder met het oog op het maken van zijn laatste testament

c) welke opmerkingen kunt u verder nog maken die voor een beoordeling van deze zaak van belang zouden kunnen zijn?

Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om bij gelijktijdig te nemen akte zich uit te laten over de door het hof voorgestelde vragen en eventueel aanvullende vragen voor te stellen, het aantal en de perso(o)n(en) van de te benoemen deskundige(n), hun hoedanigheden en relevante kwaliteiten, zijn/haar/hun bereikbaarheid (adressen, telefoonnummers en e-mailadressen), de marges waarbinnen het honorarium mag of moet liggen (waaronder de maximale hoogte daarvan) en de verdere (algemene) voorwaarden waaronder de opdracht aan de deskundigen zou moeten worden verstrekt.

Het hof verzoekt aan partijen tijdig met elkaar in overleg te treden over in ieder geval de perso(o)n(en) en het aantal van de te benoemen deskundige(n) en zo mogelijk gezamenlijk de deskundige(n) voor te dragen.

Indien partijen niet slagen in een gezamenlijke voordracht, verzoekt het hof aan partijen in hun tevoren over en weer aan elkaar toe te zenden akten in te gaan op de door de wederpartij voor te dragen perso(o)n(en) en op eventuele bezwaren tegen benoeming van bepaalde personen en/of hun aantal, dan wel mee te delen dat partijen zich op dit punt refereren aan het oordeel van het hof.

De zaak zal daartoe worden verwezen naar na te noemen rol voor akten van partijen.
Indien de beoogde deskundige(n) een (voorschot op een) honorarium mocht(en) verlangen dat buiten de door partijen aangegeven kaders treedt, zullen partijen nog in de gelegenheid worden gesteld zich daarover nader uit te laten.

Volgens de hoofdregel van artikel 195 Rv moet appellante als eisende partij het voorschot dragen.

Partijen dienen op aangeven van de deskundige welke bescheiden het betreft, er voor zover mogelijk voor zorg te dragen dat de deskundige de beschikking verkrijgt over aanvullende documenten uit het medisch dossier.

De betreffende documenten dienen door de deskundige(n) als bijlage te worden gevoegd bij het deskundigenbericht, opdat partijen zich daarover zo nodig nog zullen kunnen uitlaten in hun memories na deskundigenbericht.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.